Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
 

Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας της δημοτικής Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε: 14.09.2014

epitropiΗ Εκτελεστική Επιτροπή είναι το επιτελικό όργανο του δήμου και συνδράμει στον συντονισμό των ενεργειών του δημάρχου και των αντιδημάρχων, αλλά και όλων των λοιπών οργάνων του δήμου και των υπηρεσιών. Ο ρόλος της είναι συντονιστικός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Καλούνται στις συνεδριάσεις της να συμμετέχουν – χωρίς δικαίωμα ψήφου – οι πρόεδροι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, όταν συζητούνται θέματα που αναφέρονται ειδικά σε αυτές, οι πρόεδροι των δημοτικών νομικών προσώπων και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν κρίνεται αναγκαίο ότι θα διευκολυνθεί το έργο της (ευρεία σύνθεση). Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από την στενή σύνθεση.

 Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι αρμόδια:

  • Για την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ.,
  •  Για τον συντονισμό της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος και την παρακολούθηση της εφαρμογής του,
  • Για την κατάρτιση και εισήγηση του τεχνικού προγράμματος και την ευθύνη για την υλοποίησή του,
  • Για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών και των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή,
  •  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της εκτέλεσης του δημοτικού προγράμματος δράσης. Να μη συγχέεται η αρμοδιότητα αυτή της Εκτελεστικής με την ευθύνη της οικονομικής επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μία σειρά από κρίσιμες οργανωτικές κανονιστικές αποφάσεις (π.χ. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, Κανονισμός Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Δημοτών, Κανονισμό Πληροφόρησης των Πολιτών και Κανονισμό Διαβούλευσης).

 Στο πλαίσιο του συντονιστικού επιτελικού έργου της, η Εκτελεστική Επιτροπή αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική διότι συνθέτει το σύνολο του δημοτικού συστήματος και καθιστά την εκτελεστική επιτροπή γενικό και οριζόντιο όργανο συντονισμού αλλά και παρακολούθησης των προγραμματικών στόχων.

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής – αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο – είναι δημόσιες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων αλλά και από το αντικείμενο της αποστολής της.

Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της περιγράφεται στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής στον οποίο – μεταξύ άλλων – προβλέπεται ότι:

την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο δήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των αντιδημάρχων για θέματα που κρίνουν σκόπιμο να συζητηθούν στην εκτελεστική επιτροπή, οι προτάσεις των αντιδημάρχων για συζήτηση και λήψη απόφασης απευθύνονται στον δήμαρχο και συνοδεύονται από σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο διανέμεται στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόσκληση αποστέλλεται υποχρεωτικά στον γενικό γραμματέα του δήμου καθώς και στους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και στους προέδρους των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, εφόσον συζητούνται θέματα που αναφέρονται στους τομείς αρμοδιοτήτων τους, προεδρεύει ο δήμαρχος, διευθύνει την συζήτηση και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός αν αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή όταν το θέμα γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση μέλους της εκτελεστικής επιτροπής, οπότε το εισηγείται ο προτείνων.

Πηγές:

  • Ενημερωτικό κείμενο της Δήμητρας Κουτσούρη,  πρ. Γενική Διευθύντρια ΥΠ.ΕΣ. και Σύμβουλος Κ.Ε.Δ.Ε.
  • Ενημερωτικό κείμενο της  Ντορέττας Αλεξίου, Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της  Κ.Ε.Δ.Ε.
Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος