Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 

Δήμος Προσοτσάνης: Διακήρυξη Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών

Αναρτήθηκε: 14.05.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο Δήμος Προσοτσάνης   Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993) για την προμήθεια εξοπλισμού των παιδικών σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης-λοιπός εξοπλισμός (υποέργο 2)συνολικού προϋπολογισμού 108.679,55€ (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» .

Η Προμήθεια αφορά είδη των παρακάτω πέντε(5) πακέτων (για τα οποία δεν αναδείχθηκε ανάδοχος με την υπ΄αριθμ. 1/2012 αρχική μελέτη ) και τα οποία έχουν ως εξής:

Πακέτο Γ : «Προμήθεια εξοπλισμού Μαγειρείου» προϋπολογισμού 16.791,96€ (με ΦΠΑ).

Πακέτο Δ :«Προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρικών Ειδών –Συσκευές» προϋπολογισμού 21.611,10€ (με ΦΠΑ).

Πακέτο Ε : «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» προϋπολογισμού 12.937,14€ (με ΦΠΑ).

Πακέτο ΣΤ :«Προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συσκευών» προϋπολογισμού 2.041,80€ (μεΦΠΑ).

Πακέτο Θ: «Προμήθεια σχολικού Λεωφορείου » προϋπολογισμού 55.297,55€ (με ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό   για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα- εγγεγραμμένα   στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ του ενός ή των περισσοτέρων πακέτων για τα οποία πρόκειται να υποβάλλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 11-06-2013, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ονοματεπώνυμο αρμόδιας υπαλλήλου: Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ.επικοιν.2522350152, φαξ:2522023322


Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος