Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 

Ψηφίστηκε η ρύθμιση για τα τραπεζοκαθίσματα -Τι προβλέπεται

Αναρτήθηκε: 23.05.2020

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, μετά από μια 12ωρη συνεδρίαση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη”, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα. Υπέρ της αρχής και επί του συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής, “παρών” δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 65 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου περιλαμβάνονται  οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα

  1. Έως τις 30.11.2020, µε απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήµου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του ανα-
    λογούντος και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν µπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 171).
Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και αφορά το τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών.

Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού διατάγµατος.

Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

  • Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχηµάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων (ΑµεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ.).
    Δεν επιτρέπεται ο παραχωρηµένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαµβάνουν τα τραπεζοκαθίσµατα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων
    των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.

Σε καµία περίπτωση οι προσωρινές διαµορφώσεις δεν εµποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθµευσης των παρακείµενων χρήσεων, τις απορροές των οµβρίων και τη διέλευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής επέρχεται µείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι
δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθµού τραπεζοκαθισµάτων ίσου µε την επιβαλλόµενη µείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήµατος.
4. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου για τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια ηχοστάθµης από τη χρήση µουσικής, τα
οποία αποτελούνται από δηµοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας στον οικείο δήµο.
Ελεγκτικές αρµοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όµοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήµου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειµένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταλη-
φθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παρούσας καταβάλλεται αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των µε την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο ίσο µε το τέλος που αναλογεί στην παράνοµη χρήση. Με µέριµνα του οικείου δήµου αποµακρύνονται αµέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσµατα ή τυχόν άλλα αντικείµενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) µηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος για τρεις (3) µήνες.

6. Κατά το διάστηµα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόµενους σε παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.
7. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίσταται στη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, προσωρινά κυκλοφοριακά µέτρα και ρυθµίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των µετακινούµενων µε ήπιες µορφές µετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων σε οδούς αρµοδιότητάς τους, είτε για ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε για το σύνολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθµευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης
διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης και ιέλευσης/στάσης/στάθµευσης οχηµάτων µονίµων κατοίκων και ΑµεΑ. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δηµιουργία προσωρινών διαδρόµων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόµων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δηµιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας µε µείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλµ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µέχρι 30.11.2020.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος