Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
 

ΚΥΑ: Προϋποθέσεις και όροι χρηματοδότησης δήμων με δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Αναρτήθηκε: 13.05.2020

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 1811 Β’ 12/5/2020 οι προϋποθέσεις και όροι χρηματοδότησης των δήμων  που φιλοξενούν δομές προσφύγων και μεταναστών από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

 1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης διοικείται από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:
  α) Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως Πρόεδρος.
  β) Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
  γ) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλη.
 2. Έργο της Επιτροπής είναι η ουσιαστική αξιολόγηση και εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης έργων των δικαιούχων Δήμων υποβολής.
 3. α. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία και είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιούχους υποβολής, τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την εύρυθμη διαχείριση του «Ταμείου Αλληλεγγύης».
  β. Η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για:
  βα) την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των απαιτούμενων, από τους δικαιούχους δήμους, εγγράφων προς λήψη της χρηματοδότησης και γενικότερα, για την υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου,
  ββ) τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κάθε απαραίτητης σχετικής πληροφορίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με τους δικαιούχους, η δημοσιότητα και η διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των χρηματοδοτήσεων,
  βγ) την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων σχετικά με το έργο του «Ταμείου Αλληλεγγύης», τα
  απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δήμους και γενικότερα, την άρτια ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος χρηματοδότησης τους από το Ταμείο Αλληλεγγύης,
  βδ) τον σε πρώτο στάδιο τυπικό έλεγχο της πλήρους υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από άποψη τυπικών στοιχείων, προκειμένου, εφόσον αυτά έχουν πλήρως υποβληθεί, να προωθηθούν στη συνέχεια στην Επιτροπή του παρόντος άρθρου για την, κατά το δεύτερο στάδιο, περαιτέρω εξέταση και ουσιαστική αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων των δήμων.
  γ. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων , η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπεύθυνο για την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιούχους Δήμους υποβολής και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων και λοιπών δράσεων της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί- ου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και του αντικειμένου του.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης- απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Οι δικαιούχοι δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης από τους δικαιούχους Δήμους είναι τα εξής:
  α. Πρόταση του αιτούντος δήμου στην οποία να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.
  β. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
  γ. Προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή του άρθρου 1 διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δήμος ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθε- σμία για την υποβολή τους.
 4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται σε φάκελο στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Άρθρο 3
Στάδια και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων – όροι και προϋποθέσεις – διαδικασία

 1. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης των δήμων, ελέγχονται και αξιολογούνται εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)ημερών από την υποβολή τους. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια και συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο βάσει αντικειμενικών-τυπικών κριτηρίων και στο δεύτερο στάδιο βάσει ουσιαστικών κριτηρίων.
 2. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την αρμό- δια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  Σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία απορρίπτει απευθείας την αίτηση, χωρίς την περαιτέρω παραπομπή της στο δεύτερο στάδιο για την κατ’ ουσίαν αξιολόγηση της από την Επιτροπή του άρθρου 1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και, συνεπώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω, κατ’ ουσίαν εξέταση τους, η αρμόδια Υπηρεσία προωθεί τον φάκελο της αίτησης στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να προβεί στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης.
 3. α. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσας η ουσιαστική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης. Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, χωρίς να απαριθμούνται περιοριστικώς στην παρούσα, είναι:
  αα. Η επιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
  αβ. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων μεταναστών και προσφύγων στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες).
  αγ. Η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.
  αδ. Η αναγκαιότητα του έργου και οι λόγοι που αιτιολογούν την υλοποίηση του, λαμβανομένων υπ’ όψιν πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο αιτούντα δήμο.
  αε. Η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 4. Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και προτάσεων των δήμων, η Επιτροπή του άρθρου 1
  εγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την αίτηση έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός αυτού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται μέχρι του εγκεκριμένου ποσού.
  Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με απόφαση της απορρίπτει την υποβληθείσα αίτηση.
 5. Σε περίπτωση που η αίτηση δικαιούχου δήμου απορριφθεί αποκλειστικά για τυπικούς λόγους κατά το πρώτο στάδιο, ήτοι για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στη μη πλήρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο δικαιούχος δήμος μπορεί να επανυποβάλει ανά πάσα στιγμή τη σχετική αίτηση του, υποβάλλοντας πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν νέας αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 6. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται το 40% του εγκε- κριμένου προϋπολογισμού του έργου, ως προκαταβολή.

Άρθρο 4
Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, διαδικασία και δικαιολογητικά εκταμίευσης

 1. Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και η εν γένει υλοποίηση του εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση έργου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου δήμου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, επιλογής αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, παραλαβής του έργου και πληρωμής του αναδόχου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες.
  Το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στις παραπάνω διαδικασίες τηρούνται στο φάκελο του έργου και κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όποτε ζητηθούν.
 2. Μετά την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή του έργου, ο δικαιούχος δήμος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου, συνοδευόμενη από έγγραφα δια των οποίων πιστοποιείται η ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του εγκεκριμένου έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Επιτροπή του άρθρου 1, εγκρίνει την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
 3. Οι εκταμιεύσεις της προκαταβολής του 40% του ποσού της παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας αλλά και του υπολειπόμενου ποσού της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνονται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες και διατάξεις, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.
 4. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία από τους δικαιούχους δήμους σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου, προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη της υλοποίησης του έργου.
 5. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο έργου, ο δικαιούχος δήμος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμφωνα με το σκοπό υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Εάν κάποιος δήμος δεν διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για πέντε (5) χρόνια, τότε κατά το πνεύμα της επόμενης παραγράφου (δ) δεν έχει κάνει σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και απαιτείται επιστροφή του ποσού που αναλογεί.
 6. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι οι δικαιούχοι δήμοι δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση της προκαταβολής ή του συνόλου της χρηματοδότησης που έχουν λάβει, διά των οποίων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτηθεί οτιδήποτε εκτός του εγκεκριμένου κατά τις διατάξεις της παρούσας έργου, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 1, η χρηματοδότηση ανακαλείται και ο δικαιούχος δήμος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που έχει λάβει, νομιμοτόκως από την ημερομηνία εκταμίευσης του, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 7. Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του «Ταμείου Αλληλεγγύης» στο λογιστικό σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης (ΟΠΣΔΠ) γίνεται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι την προσαρμογή του ΟΠΣΔΠ, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου και προκειμένου έως τότε να αναγνωρίζονται τα εν λόγω λογιστικά γεγονότα στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης , η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο, σε δεδουλευμένη βάση και σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018 και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στο Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου.
Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος