Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
 

Αλλαγές στη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών – προσαύξηση υπερωριακής εργασίας και παράταση συμβάσεων φέρνει ο κορονοϊός -Εγκύκλιος

Αναρτήθηκε: 09.04.2020

Οδηγίες  για την εφαρμογή από τους δήμους  της χώρας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ75/Α΄/30-3-2020) δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με νεώτερη εγκύκλιο του.

Οι οδηγίες αφορούν στις ημέρες λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, την προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας για τη Δημοτική Αστυνομία καθώς και την παράταση των συμβάσεων  του προσωπικού στις ΔΕΥΑ και στους ΦΟΔΣΑ.

Αναλυτικότερα στην  εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Α. ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει (ΚΚΔΚΥ), ορίζεται ότι με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, μπορεί οποτεδήποτε:
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και
β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.
Με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ75/Α΄/30-3-2020) προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων διατάξεων του ΚΚΔΚΥ, είναι δυνατό να :

α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι :

Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται προηγούμενη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου.
-Στο πεδίο εφαρμογής της δεν περιλαμβάνονται τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα.
Οι αποφάσεις της παρούσας διάταξης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και
πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.


Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με την παρ. 7 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα 23/3/2020-30/6/2020 και ειδικά για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μπορεί να προσαυξάνονται έως τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔOΧ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Από τις διατάξεις της παρ.6 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου
προβλέπεται ότι οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης –Αποχέτευσης καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις μήνες από τη λήξη τους.
Κατά τα λοιπά, σας παραπέμπουμε στην Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 (ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, για ενημέρωσή
σας και εφαρμογή.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος