Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
 

Δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μισθωτοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ.

Αναρτήθηκε: 04.04.2020

Διευκρινίσεις για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ (επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078), δίνει το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιό του.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι μισθωτοί που εργάζονται στα κάτωθι
πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους
οκτακοσίων ευρώ (800€):
α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 14 ν. 4270/2014 (Α΄143),
β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους – ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
δ) οι εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του
κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί
από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο
Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
Ως εκ τούτου ρητά εξαιρούνται, τόσο οι μισθωτοί όσο και τα πρόσωπα στα
οποία εργάζονται, από τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα των
κεφαλαίων Α1 και Α2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος