Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019
 

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου

Αναρτήθηκε: 20.06.2019

Εγκύκλιο αναφορικά με τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα εκλογικά τμήματα θα διαμορφωθούν με την Β΄ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων Μαρτίου – Απριλίου 2019.

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 1. Τα ζητήματα σχετικά με τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́57), όπως ισχύουν.
 2. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 55, ορίζεται ότι τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.
  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.4 του ν.4239/2014, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
  Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται με βάση την απόφαση ορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις θα πρέπει να σταλούν αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών.
 3. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της παραπάνω απόφασης το Υπουργείο Εσωτερικών (∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης), θα αποστείλει την πρότασή του για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στην περιοχή ευθύνης των Αντιπεριφερειαρχών. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου τους, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τμήμα και να μην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ μέρους τους. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκλογικού σώματος που συντελέσθηκαν με τη Β ́ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Μαρτίου– Απριλίου 2019).
 4. Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα:
  • η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος
  • το κατάστημα ψηφοφορίας
  • τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να
  ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
  Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010.
  Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας (νομού). ∆ηλαδή, αν σε κάποιο νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του, διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).
  Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.
  Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά συσταθούν.
 5. Η απόφαση αυτή πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών
  (∆/νση Εκλογών) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.atmatzidou@ypes.gr.Επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικά σε τρία αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.
  Αντίγραφο των αποφάσεών των Αντιπεριφερειαρχών πρέπει να σταλεί, αμέσως μετά την έκδοσή τους, και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων.
  Τέλος, η ίδια απόφαση, πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή τους στους δήμους της περιφέρειας του νομού τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019 (άρθρο 55 παρ. 4 π.δ. 26/2012).
 6. Στο έγγραφο, με το οποίο θα αποστείλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς τους, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή του Υπ. Εσωτερικών , θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθμός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί.
 7. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή τους άλλο κατάστημα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 6η Ιουλίου 2019, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (∆/νση Εκλογών και ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης).
 8. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι πεντακόσιοι εβδομήντα (570) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό και των εκλογέων του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικών, κ.λπ.),οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.
  Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δε θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των πεντακοσίων εβδομήντα (570) εκλογέων.
  β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (στρατιωτικοί κ.λπ.) ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα
  ίδια εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τμημάτων γι’ αυτούς. Με τις αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας οιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
  Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
  γ) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.
  δ) Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων σε κάθε φυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, η οποία θα κοινοποιηθεί, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων. Επισημαίνεται ότι η σύσταση εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή, με την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς.
 9. Η Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης.
 10. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρέπει να μεριμνήσει για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν απ’ αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ίδιου διατάγματος.
 11. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών που θα συσταθούν στο κάθε νομό πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη απόφασή. Η αρίθμηση των εν λόγω εκλογικών τμημάτων θα είναι ξεχωριστή.
  Ειδικότερα στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως θα σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα με συνεχόμενη όμως τη μεταξύ τους αρίθμηση. Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριληφθούν άλλοι εκλογείς, ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι μικρός.
  Η Περιφέρεια Αττικής θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, μία για κάθε Εφετείο (Αθηνών – Πειραιώς), με ξεχωριστή αρίθμηση για τα εκλογικά τμήματά τους.
  Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους θα ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες με νέα εγκύκλιο.
Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος