Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019
 

Πρόσληψη 20 υδρονομέων στο δήμο Πλατανιά

Αναρτήθηκε: 08.05.2019

Την πρόσληψη 20 ατόμων, τα οποία θα εργαστούν, ως υδρονομείς, ανακοίνωσε ο δήμος  Πλατανιά. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια  από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31 Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από σήμερα Τετάρτη,  8 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, ώρες 09:00 έως 14:00.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου Πλατανιά, να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη έχει υπερβεί το 60ο (ελλείψει αυτού έως το 65 ο).
γ. Να έχει απολυτήριο τουλάχιστον εξατάξιου Δημοτικού σχολείου.

Λόγοι αποκλεισμού
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς ή επόπτες υδρονομέων:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Δ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:
Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο)
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος