Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
 

Δήμος Χαλκιδέων: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε: 27.03.2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α  την 27η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί τροποποίησης του τίτλου του εγκεκριμένου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.&Δ.) έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» .

Εισηγητής: ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμαρχος

 • Περί αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων. Εισηγητής: ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμαρχος
 • Περί δημιουργίας Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) στο Δήμο Χαλκιδέων. Εισηγητής: ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμαρχος
 • Περί έγκρισης της υπ. αρ. 7/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018  του ΔΟΠΠΑΧ .

Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

 • Περί έγκρισης της υπ. αρ. 5/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  του ΔΟΠΠΑΧ .

Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

 • Περί έγκρισης της υπ. αρ. 8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  του ΔΟΠΠΑΧ

Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

 • Περί έγκρισης της υπ. αρ. 8/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018  του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

 • Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

 • Περί έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017

Εισηγητής: Παπαποστόλου Δημήτριος (Πρόεδρος Βθμιας Σχολικής Επιτροπής)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

   Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων:  Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί 3ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(56/2019 Οικ.Επ)
 2. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
 1. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου [6075/15.2.19]
 2. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2661/23-5-2018  του τμήματος εσόδων -κοινόχρηστοι χώροι -πρόστιμα καθαριότητας .
 3. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου [10068/19.3.19]
 4. Περί καθορισμού κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019 ως δεκτικό έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 5. Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2019 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2019.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τριανταφύλλου  Αθανάσιος  (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ”  . 
 2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»
 3. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων .
 4. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε.Ληλαντίων»
 5. Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»
 6. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ .
 7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .
 8. Περίσυγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο ”Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη ”
 9. Περί αποδοχής της πρόσκλησης V του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για τη Δημιουργία ή και αναβάθμιση στεγάστρων στάσεων Δήμου Χαλκιδέων» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΔΕ)»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

   Εισηγητής θεμάτωνΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης  (Αντιδήμαρχος)

 • Περί  τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1247 στη συνοικία Η Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Πέτρου Ρέππα, Λεωνίδα Ρέππα & Μαρίας-Παρασκευής Ρέππα, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ.86/2016 δικαστική απόφαση (25/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης  (21/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ  (22/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (33/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί    χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (34/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (35/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (36/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (40/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (41/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  μεταφοράς θέσης περιπτέρου (42/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί μετεγκατάστασης της Λαϊκής αγοράς της Δ. Ε. Νέας Αρτάκης (44/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ  (49/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ  (50/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ  (51/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ  (52/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (53/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί  χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (54/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 •  Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού δικτύου Α/Α & κατασκευή Α/Σ Α2 και Α4>. (45/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 • Περί έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο : «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ» (48/19 απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος