Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
 

Στις 30 ημέρες η προθεσμία άσκησης προσφυγής επί φορολογικών διαφορών

Αναρτήθηκε: 18.10.2012

Στις τριάντα ημέρες προσδιορίζεται πλέον η προθεσμία όσων επιθυμούν “άσκηση ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών”. Με έγγραφο που αποστέλλει το υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους δήμους της χώρας κάνει γνωστό ότι η προθεσμία προσφυγής για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές μειώνεται πλέον στις 30 ημέρες. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει τεθεί σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Πριν την επίμαχη τροποποίηση ενδιαφερόμενοι είχαν δικαίωμα προσφυγής σε διάστημα δύο μηνών. Αυτό με την αναφορά που γίνεται στη παράγραφο 2 α της ενότητας Β του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180), τροποποιείται και συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999. Με τη νέα τροποποίηση ορίζεται ότι “η προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές είναι πλέον τριάντα (30) ημέρες, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 285 του ν. 2717/1999, σε συνδυασμό με τις δικονομικού περιεχομένου διατάξεις των ν. 25/1975 και 1080/1980. Η προθεσμία αυτή αρχίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999. Η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του ν. 4079/2012, δηλ. μετά τις 20-9-2012”.

Μετά τη σχετική εξέλιξη το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους δήμους όλης της χώρας ότι η οικεία επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, οφείλει πλέον πριν τη συζήτηση κάθε υπόθεσης να διαπιστώνει επί ποινή απαραδέκτου τη σωρευτική πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

  • Tην ύπαρξη δικογράφου, το οποίο απευθύνεται σε δικαστική αρχή.
  • Την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, πιστοποιούμενης αυτής με τη σχετική πράξη κατάθεσης.
  • Επί του αυτού δικογράφου να εμπεριέχεται ρητά το αίτημα του ενδιαφερόμενου για διοικητική επίλυση της διαφοράς με τον οικείο δήμο, στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.

 

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος