Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 

ΕΑΠ: Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση με επιδότηση για δημοσίους υπαλλήλους

Αναρτήθηκε: 09.01.2019

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα πρωτοποριακό προπτυχιακό τετραετές πρόγραμμα σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση με  έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2019. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεκινούν από τις 14 Ιανουαρίου.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο είναι 320. Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Επιδότηση προγράμματος για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τακτικοί πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετία από το διορισμό τους και υπηρετούν: α) σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, β) σε Ανεξάρτητες Αρχές, γ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, δ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ε) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δύναται να υπάρξει επιχορήγηση του κόστους συμμετοχής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν. 4369/2016, άρθρο 42).

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης χρηματοδοτεί την οικονομική συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σπουδών. Η χρηματοδότηση δίδεται μέσα στο σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών, για τριάντα (30) συμμετέχοντες υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που προέρχονται από το δημόσιο τομέα, οι οποίοι σημείωσαν την καλύτερη επίδοση (δηλαδή με μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας) στις Θεματικές Ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης
  •  προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί
  • εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης
  • αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας
  • ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται
  •  χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and Administration

-με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό των ΘΕ του προγράμματος προσφέρεται ψηφιακά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο https://www.eap.gr/el/

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος