Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
 

One stop shop Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποκτά η περιφέρεια Κ. Μακεδονίας με 1.357.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

Αναρτήθηκε: 20.12.2017

Πράξη γίνεται από σήμερα ο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για την υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που αποτέλεσε δέσμευση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Η δημιουργία της δομής θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.357.000 ευρώ.
Η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού και του one stop shop καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Σκοπός της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) είναι η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στη κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό καθώς επίσης και να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και γενικότερα στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Τι περιλαμβάνει

Στο πλαίσιο του έργου που εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στόχος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης πολιτικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης , ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ,κλπ). Παράλληλα ο μηχανισμός αυτός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, αλλά και μεταξύ της περιφέρειας και των επιχειρηματικών επενδύσεων.
Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο μηχανισμός παρακολούθησης περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την επίτευξη των αναμενόμενων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της Στρατηγικής όπως αυτές διαμορφώνονται και επικαιροποιούνται μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.
  • Υποστήριξη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ), σχετικά με το συντονισμό των παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της επίτευξης των Γενικών και Ειδικών Στρατηγικών Στόχων της Περιφερειακής RIS3, αλλά και την πραγμάτωση του οράματός της.
  • Υποστήριξη των οργάνων που συμμετέχουν στο στρατηγικό επίπεδο διακυβέρνησης της Περιφερειακής RIS3 για θέματα σχεδιασμού και τεκμηρίωσης της περιφερειακής RIS3. Υποστήριξη της διεύθυνσης για την ενημέρωση της ΠΣΕΚ μέσω αναφορών – εισηγήσεων για θέματα της RIS3.
  • Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων της RIS3 των φορέων του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας στο σύνολο του περιφερειακού ιστού.
  • Συνδρομή της ΑΔΥΚΕ για την υποστήριξη των εμπλεκομένων φορέων της περιοχής για την προσαρμογή τους και συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Στρατηγική RIS3. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά η υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των δράσεων.
  • Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στην επικοινωνία, και συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης δράσεων της Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό. Υποστήριξη και όπου κριθεί αναγκαίο η παρουσία, αναφορικά με το συντονισμό, την προετοιμασία και τη συμμετοχή στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας ενώπιον άλλων περιφερειακών, εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών (άλλες περιφέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ.) σχετικά με τη RIS3.
  • Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Περιφερειακής RIS μέσα από την δημιουργία ενός συστήματος συλλογής στοιχείων από διάφορες πηγές δημοσιοποίησης δεδομένων, εντός κι εκτός της Περιφέρειας, η ανάλυση και σύγκριση με τους δείκτες, τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της RIS3, η επεξεργασία και σύνταξη αναφορών, με τη χρήση μίας όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα συνθέτει μία ευρύτερη κατηγορία εργαλείων και μεθοδολογιών (Business Intelligence).
  • Υποστήριξη κοινής δομής διαμεσολάβησης (one-stop liaison office) μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της οποίας θα δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναζήτησης: (α) ερευνητικών ομάδων, (β) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς εκχώρηση, (γ) ώριμων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, (δ) εργαστηριακού εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών προς χρήση, (ε) αποτελεσμάτων επιδεικτικών έργων, (στ) παροχή τεχνικής στήριξης για αξιοποίηση ευκαιριών και συνεργειών στο πλαίσιο της RIS3 (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ, HORIZON κλπ.).

Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος