Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
 

Οδηγός της ΜΟΔ για την εφαρμογή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους

Αναρτήθηκε: 01.11.2017

Οδηγό για την εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων θεμάτων που ανακύπτουν  συνέταξε και διαθέτει δωρεάν η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ο Οδηγός παρέχει γενικές οδηγίες με τις κυριότερες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, περιλαμβάνει τα περιεχόμενα άρθρα του νόμου, καθώς και πρότυπα υποδείγματα τευχών και εγγράφων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Περιέχει επίσης τον επικαιροποιημένο Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000€ από δήμους που εκδόθηκε τον Αύγουστο από τη ΜΟΔ, καθώς και τον νέο Οδηγό για ανάθεση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan).

Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει:

  • Τις Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4412/2016 οι οποίες αποτυπώνουν τις κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έως το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και αναλύουν τα σχετικά άρθρα κυρίως του Βιβλίου I του νόμου
  • Τα περιεχόμενα του ν. 4412/2016 συνδεδεμένα με το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, όπως εμφανίζεται, τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει στην ιστοσελίδα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανεξαρτήτως επικαιροποίησης του Οδηγού, οι συνδέσεις αυτές οδηγούν ΠΑΝΤΑ στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιεί η  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
  • Τα Υποδείγματα τευχών (Διακηρύξεις, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
  • Τον επικαιροποιημένο «Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα), ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο και  επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2017 ως προς το Υπόδειγμα 4β και ο οποίος από σήμερα θα αποτελεί μέρος του παρόντος Γενικού Οδηγού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ)
  • Τον νέο «Οδηγό ανάθεσης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) μέσω συνοπτικού διαγωνισμού» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσετε είτε ολόκληρο τον Οδηγό ως ενιαίο αρχείο pdf είτε μεμονωμένα τα παραπάνω παραρτήματα είτε όλο τον Οδηγό ως συμπιεσμένο αρχείο (zip). Μεμονωμένα τα παραρτήματα και ο Οδηγός σε μορφή zip περιέχουν τα διάφορα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή.

Το συμπιεσμένο αρχείο (zip) περιλαμβάνει επίσης τον «Κατάλογο Υποδειγμάτων και Οδηγών ειδικού ενδιαφέροντος» (σε αρχείο xls) με το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (αναλυτικές οδηγίες, υποδείγματα, κ.λπ.) και απευθείας σύνδεση (link) με τα σχετικά αρχεία.

Να σημειωθεί ότι για να λειτουργήσουν οι συνδέσεις (link) ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το συμπιεσμένο αρχείο (zip) στον υπολογιστή του και να το αποσυμπιέσει (extract).

Τον οδηγό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ www.mou.gr.

 

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος