Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 

Διεθνής διαγωνισμός για την ένταξη του δικτύου Natura στο Κτηματολόγιο

Αναρτήθηκε: 03.07.2012

Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό  για τον προσδιορισμό  των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου “NATURA 2000” , συνολικού προϋπολογισμού  2.569.789,49 ευρώ, προκήρυξε η Κτηματολόγιο Α.Ε., τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012, αποβλέποντας στη  λεπτομερή καταγραφή – αποτύπωση όλων των περιοχών υψηλής προστασίας σε όλη τη χώρα. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013».

Πρόκειται να  ολοκληρωθεί  έως το 2015,  και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 

Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές Natura της χώρας, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρεμμάτων. Οι περιοχές αυτές είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών-μελών. Αντιπροσωπεύει   το 18% περίπου, του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI)
  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas – SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»

Στην Ελλάδα  είναι καταγεγραμμένοι  241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), πολύτιμες περιοχές για την επιβίωση και την αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας.  

Η  ακριβής οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου  Natura 2000 , πρόκειται  να  εξασφαλίσει την   αποτελεσματική τους  προστασία, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της απεικόνισης των πληροφοριών οι οποίες θα αντληθούν από τις μελέτες,  στα κτηματολογικά διαγράμματα.  Έτσι ,οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν τους υφιστάμενους περιορισμούς στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος