Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
 

Αλλαγές στην αντιμισθία αντιδημάρχων και την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων

Αναρτήθηκε: 28.06.2016

δημοτικό συμβούλιο ΘεσσαλονίκηςΑλλάζει το καθεστώς αντιμισθίας για τους αντιδημάρχους και αποζημίωσης για τους δημοτικούς συμβούλους βάσει διάταξης του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε προς διαβούλευση και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου, αλλάζει το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) και εφεξής οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων θα λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον κάθε δήμο.

Η αντιμισθία που θα λαμβάνουν ορίζεται ως εξής:

α. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο λαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, οι αντιδήμαρχοι δήμων που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,  καθώς και ο αντιδήμαρχος δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού κατά το άρθρο 207.

β. Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. Στους υπόλοιπους  δήμους οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο.

  1. Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο».

Επίσης τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η παραπάνω ρύθμιση αποτελούσε αίτημα της ΚΕΔΕ καθώς , ειδικά στους Καλλικρατικούς δήμους όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες, διαπιστώθηκε  μείωση της συμμετοχής των αιρετών στις συλλογικές διαδικασίες, λόγω του κόστους μετακίνησης. Με τη  ρύθμιση αυτή  διευκολύνεται η μετακίνηση των αιρετών.

Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης

Επίσης με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι  δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, που καταδικάσθηκαν με τελεσίδικη ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμελήματα, τα οποία διέπραξαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ως αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από εκείνα που απαριθμούνται περιοριστικά στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 και οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου,  δεν διώκονται πειθαρχικά ως δημόσιοι υπάλληλοι κατά το άρθρο 149 του ν. 3528/2007. Και τούτο διότι η πειθαρχική δίωξη του Υπαλληλικού Κώδικα αφορά αποκλειστικά την συμπεριφορά τους και τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων στο πλαίσιο της δημοσιοϋπαλληλικής τους σχέσης με το δημόσιο.

 

Αναλυτικά το άρθρο 59 αναφέρει:

 

Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο λαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, οι αντιδήμαρχοι δήμων που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,  καθώς και ο αντιδήμαρχος δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού κατά το άρθρο 207.

β. Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. Στους υπόλοιπους  δήμους οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο.

  1. Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο».

 

  1. Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος  με αριθμό 9, ως εξής :

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ».

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος