Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων

Αναρτήθηκε: 16.05.2016

πρόσφυγες εμβολιασμοίΜέχρι 2 Ιουνίου μπορούν να υποβληθούν από ενδιαφερόμενους φορείς οι προτάσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και συγκεκριμένα στο «3o Πρόγραμμα  Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων».

Η πρόσκληση µεταξύ άλλων αφορά  στην παροχή βέλτιστων υγειονοµικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και µετανάστες µέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Επιλέξιµοι φορείς

Οι επιχορηγήσεις µπορούν να χορηγηθούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόµιµα, σε δηµόσιες αρχές, σε οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, και ιδίως σε ερευνητικά και υγειονοµικά ιδρύµατα, σε πανεπιστήµια και ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συµπράξεων που θα αποτελούνται από ανεξάρτητες νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας από τουλάχιστον 3 διαφορετικές συµµετέχουσες χώρες.

Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται συνολικά στα 4.500.000 ευρώ. Η ενωσιακή συνδροµή φθάνει το 60% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιµότητας.

Προθεσµία και περισσότερες Πληροφορίες

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι τις 2 Ιουνίου 2016, ενώ το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni ties/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στον Εκτελεστικό Οργανισµό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιµα (Chafea) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: CHAFEA-HPCALLS@ec.europa.eu , καθώς και στο Εθνικό Σηµείο Επαφής του Προγράµµατος: Υπουργείο Υγείας Γενική ∆ιεύθυνση  ∆ηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr & Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Θ. Παπαδηµητρίου: director@keelpno.gr. 7.

Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005

Tέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη συµµετοχή στο παραπάνω πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους)  και τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

 

Να σημειωθεί επίσης ότι το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τοµέα της Υγείας έχει σκοπό να συµπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών µελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας, προάγοντας την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία στον τοµέα της υγείας, αυξάνοντας τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Με συνολικό προϋπολογισµό 449.4 εκατ. ευρώ, οι κύριοι στόχοι του Προγράµµατος είναι οι εξής:

Βελτίωση της υγείας, πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση υποστηριχτικού περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση.

Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία.

Συνεισφορά στην καινοτοµία, αποδοτικότητα και βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας.

∆ιευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ένωσης.

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος